About us

CURRICULUM VITAE
Spevácky zbor vznikol v roku 1971. Prvým dirigentom bol pedagóg Andrej Švo?ava. V roku 1973 sa dirigentom sa stal profesor dirigovania na AMU v Bratislave,  doc. PhDr. Jozef Poto?ár (1920 – 2002).                       Po?as jeho 25. ro?ného vedenia sa zbor zaradil  medzi popredné amatérske telesá na Slovensku.                     V r. 1998 prevzala zbor ako dirigentka  a umelecká vedúca Mgr. Viera Gáliková.                                         Zbor od r. 1987 pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici ako Spevácky zbor mesta Senica.

POSLANIE ZBORU
Poslaním zboru je šírenie zborového  umenia na sú?a�iach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma i v zahrani?í, realizácia viano?ných koncertov  a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu v Senici a v Šaštíne.

REPERTOÁR
Repertoárovo zbor ?erpá predovšetkým zo slovenskej národnej tvorby a z vrcholných diel svetovej kultúry. Vo svojom repertoári zah??a tvorbu autorov všetkých období od polyfónie a� po vokálnu tvorbu 21. storo?ia. Kme?ový repertoár zboru tvorí cez 200 skladieb a upravených ?udových piesní.

DIRIGENTI – HLASOVÍ  PEDAGÓGOVIA
Andrej Švo?ava, PhDr. – pedagóg – dirigent a umelecký vedúci (1971 – 1973)
Jozef Poto?ár, doc. PhDr – hudobný pedagóg – dirigent a umelecký vedúci (1973 – 1998)
Vierka Gáliková, Mgr. – pedagóg, dirigent a umelecký vedúci (1998 – doteraz)
Ladislav Gubka, PhDr. – hlasový pedagóg (1973 – 1998)
Margita ?urindová, PhDr. – hlasový pedagóg (1973 – 1998)
Jozef �ák, PhDr. – hlasový pedagóg (1979 – 1996)
Blanka Plhalová, Mgr. – hlasový pedagóg (1980 – 1990)
Gita Gergelová, Mgr. – hlasový pedagóg (1985 – 1995)

?LENOVIA  ZBORU
Prvými ?lenmi zboru v r. 1971 boli: Eva Banárová, Milan Bánsky, Tibor Cellery,Dušan ?aplovi?,Al�beta Dub?áková, Filip Dvorský, ?ubica Farkašová, Jozef Fojtlín, Edita Fojtlínová, Anna Hollá, Ján Holovanišin, Milan Horný, Vladimír Hor?ák Bo�ena Hromková, Pavol Chábela, Bo�ena Chovancová, Mária Chromá, Jozef Jagušák, Elena Jurovatá, Anton Kabát, Vladimír Kajba, Anton Kone?ný, Eva Krokvi?ková, Zdenka Lysická, Elena Malárová, Július Miško, Mária Pivková, Antónia Podolcová, Marián Repa, Otto Repa, Ladislav Rus?ák, Stanislava Rízková, Dana Seká?ová, Anna Schmidtová, Al�beta Slezáková, Mária Šimková, Jaroslav  Šimšálek, Darina Turanová, Mária Vavrincová, ?ubomír Zigmund

V roku 1976  mal zbor názov MZUOS (Miešaný zbor u?ite?ov  okresu Senica) a bol posilnený novými ?lenmi zo                                        speváckych zborov  Skalica a Myjava. Mal 80 ?lenov.V r. 1984 sa zbor po?tovo zredukoval na 50 ?lenov                                 a prijal názov CANTILENA

V sú?asnosti má zbor 49 aktívnych ?lenov                                                                                                                            I.Soprán :   Marta Buriánová ml.,  Zina Cintulová,  Viera Gáliková,  Na?ka Gromová,  Anna Klempová,                                                       Hilda Hajlová,  Beatrix Marušková, Darina Turanová, ?ubica Súkup?aková,  Eva Szpyrcová,

II.Soprán :  Anna Hollá,  Renáta Hromková,  �elmíra Mišová,  Eva Polakovi?ová,  Anna Slaná,

Alt :            Anna Abramovi?ová, O?ga Adamí?ková, Marta Buriánová st., Mirka Gazdová, ?udmila Hodá?ová,                                          Bo�ena Hromková, Anna Jurášová, Katarína Ka?ová, Elena Ondrášová, Bibiana Potú?ková,                                                  Eva Rošková,  Ane�ka  Skypalová, Viera Šebestová, O?ga Tiripa, Dana Vidová,

Tenor :      Ladislav Blaha, Vladimír Húska,  Pavol Hurbánek,  Peter Kozolka, Václav Lovrant,                                                                    Ivan Mi?a,  Ladislav Miškovi?, Karol  Šuranský,  Štefan Vachula,

Bas :        Rudo Drana?ka, Peter Eliáš,  Peter Be?ák, Ján Hy�a, Vladimír Potú?ek,                                                                                      Anton Ravas, Otto Repa, Vladimír Švec,  Andrej �úrek, Ján Šebesta,

Korepetítorom zboru :  Roman Blaha

Vedúcimi zboru a mana�ermi : Otto Repa  a Ing.Vladimír Švec

Diriguje :  Mgr.Viera Gáliková

CHRONOLÓGIA  koncertov a vystúpení v SR i v zahrani?í a ú?as? na sú?a�iach  a prehliadkach doma i v zahrani?í
1973
Slovensko:
Senica – 4 príle�itostné koncerty (II., IV., V., XII.)
?eská republika:
Hodonín – slávnostný koncert  k  28. výr. oslobodenia mesta Hodonín.
1974
Slovensko:
Senica     – I. okresná prehliadka speváckych zborov
– 4 príle�itostné koncerty (IV., V. – 2x, XI.)
Brezová   – koncert  (XII-)
?eská republika :                                                                                                                                                                                  Dvúr Králové a Trutnov – príle�itostné koncerty (XI.)

1975
Slovensko:
Horné Orešany – Krajský festival speváckych zborov (XI.)
Myjava – II. okresná prehliadka speváckych zborov (XI.)
Rohovské Rybky – koncert (XII.)
Plavecké Podhradie – koncert (XII.)
Senica – 3 príle�itostné koncerty (IV., V., VI.)
– rozhlasová nahrávka pre TV reláciu „Spievanky, spievanky“ (XII.)
1976
Slovensko:
Holí? – krajská prehliadka speváckych zborov (V.)
Senica  – 4 príle�itostné koncerty (IV. – 2x, V., X.)
Brezová – koncert (XII.)
Borský Mikuláš – koncert (XII.)
?eská republika:
Hodonín – koncert z príle�itosti volieb (X.)
1977
Slovensko:
Senica – 3 príle�itostné koncerty (II., V., IX.)
Radošovce – koncert (III.)
Unín – koncerty (IV., IX.)
Prietr� – pietna rozlú?ka so spisovate?om Jánnom Jonášom (X.)
NDR:
Rosssleben, Wieke, Gleina, Memleben, Klosseruine, Nebra – koncerty (VI.)
1978
Slovensko:
Senica – Priamy prenos TV programu „Návšteva v klube….“ – 3 skladby – (II.)
Nové Mesto n/V. – Krajská prehliadka speváckych zborov (IV.)
Skalica – Okresná prehliadka speváckych zborov (XI.)
Prievaly – slávnostný koncert – Okresný de? osvetových pracovníkov  (X.)
Borský Mikuláš – slávnostný koncert – Krajský de? osvetových pracovníkov  (IV.)
Francúzsko:
Pari�, Marseille, Louhans, Tournous, Chalon, Aubagne – koncertné turné (IX.)
1979
Slovensko:
Bratislava – slávnosti zborového spevu v koncert. sieni ?sl. rozhlasu (XI.)
Senica – 11 príle�itostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1980
Bulharsko:
Varna, Zlaté piesky – koncerty (VIII.)
Slovensko:
Levice – Krajská prehliadka zborového spevu – I. pásmo s pochvalou poroty (XI.)
Senica – 19 príle�itostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1981
Ma?arsko:
Gy?r – Koncert pri príle�itosti osláv 100. výro?ia  narodenia B. Bartóka (XII.)
Slovensko:
Trnava – Celoštátna prehliadka zborovej tvorby (V.)
?adca – Skalité – koncertný zájazd (VII.)
Senica – 6  príle�itosných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1982
Slovensko:
Bratislava – nahrávka 3 skladieb do ?sl. rozhlasu
Senica – 16 koncertných vystúpení v Senici a okolitých obciach
?eská republika:
Trutnov – koncertný zájazd Trutnov, Špindlerúv Mlýn, Dvúr Králove – (X.)
1983
Slovensko:
Senica – 7 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Bratislava – nahrávka 3 skladieb do ?sl. rozhlasu
Smrdáky – 3 koncerty pre pacientov kúpe?ov
Stará Turá – koncert (XI)
Levice – Krajská sú?a� B kat. (zaradenie do I. pásma)
Pieš?any – promenádny koncert pre pacientov (VIII.)
Myjava – koncert (XII,)
1984
Slovensko:
Banská Bystrica – Celoslovenská prehliadka speváckych zborov kat. B (I.pásmo)
Senica – 13 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Nové Mesto – koncert (II.)
Galanta – VI. Kodályho dni –festival (VII.)
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov
Radošovce – koncert  (XII.)
?eská republika:
Strá�nice      – koncert pri Pamätníku J, A, Komenského
Španielsko  – Medzinárodný festival SEMANA CORAL  INTERNATIONAL DE ALAVA
( cena za najlepší umelecký prednes povinnej skladby Plegaria od Aramburu).
1985
Slovensko:
Bratislava – slávnosti Bratislava – XIV. Slávnosti zborového spevu ( I. pásmo skupiny A)
Senica – 9 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
?eská republika:
Milotice – Prehliadka moravských speváckych zborov
1986
Po?sko:
Miedzyzdroje – Medzinárodný festival – cena za najlepší výkon zboru,
– cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby Gaude Mater Polonia
– cena za najlepší dirigentský výkon
Slovensko:
Senica             – 6 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky          – 4 koncerty pre pacientov
1987
Slovensko:
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov
Senica – 8 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1988
Slovensko:
Bratislava – slávnosti Bratislava – XV. Slávnosti zborového spevu
( I. pásmo skupiny A, zaradenie medzi 12 najlepších amatérskych
vokálnych telies na Slovensku)
Senica      – 5 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky  – 3 koncerty pre pacientov
Španielsko: 
Tarragona a Barcelona – umelecký zájazd s koncertami
1989
Nemecko
Brémy – umelecký zájazd, koncerty v Brémach
Slovensko:
Senica – 5 príle�itostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 2 koncerty pre pacientov
1990
Španielsko: 
Allava – Medzinárodný festival SEMANA CORAL INTERNATIONAL DE ALAVA
(pozvanie najlepšieho zboru z r. 1984)
Barcelona – Medzinárodný festival zborového spevu – koncertovali sme ako hostia
Slovensko:
Senica – príle�itostné  koncerty v Senici a okolitých obciach
1991
Grécko: 
Ostrov Levkada – Medzinárodný festival, koncert v Luxouri
Slovensko:
Senica    – 4 príle�itostné  koncerty v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 5 koncertov pre pacientov
1992
Slovensko:
Senica – 3 príle�itostné koncerty
1993
Slovensko:
Senica – 6 príle�itostných koncertov
Rakúsko:
Hohenau – Medzinárodný festival zborového spevu
1994
Po?sko    – Medzinárodný festival zborového spevu
Nemecko: – Brémy – recipro?ný zájazd a koncerty
Grécko:      – Lefkas – Medzinárodný festival zborového spevu
Taliansko: – Rím – koncert vo Vatikáne
Slovensko:
Senica – Gbely . Brezová : J. J. Ryba – Viano?ná omša s komorným
orchestrom opery SND Bratislava
Senica – I. Medzinárodný festival zborového spevu (IX.)
1995
Rakúsko:
Lambach – I. Medzinárodný festival zborového spevu
Hohenau – Festival hrani?iarskych zborov
1996
Slovensko:
Senica – II. Medzinárodný festival zborového spevu (IX.)
6 príle�itostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1997
Slovensko:
Senica   – J. J. Ryba – Viano?ná omša s  orchestrom a speváckym zborom Hodonín
– 4 príle�itostné koncerty v Senici
Šaštín   – W.A. Mozart  – Korunova?ná omša s orchestrom a speváckym zborom Hodonín
1998
Francúzsko:
San Giron a Marseille – Medzinárodný festival zborového spevu
Turecko:
Ankara – II. ro?ník – Medzinárodná sú?a� speváckych zborov
Slovensko:
Senica   – viano?né koncerty
Myjava    – viano?ný koncert
Smrdáky – koncerty v kúpeloch – (jún a október)
Brezová pod Bradlom – koncert – Bradlo – 79. výr. úmrtia M. R. Štefánika
1999
Rakúsko:
Hohenau -10. výro?ie pádu �eleznej opony – koncert v chráme a na námestí
Slovensko: 
Smrdáky – 5 koncertov v kúpe?och (február, apríl, máj, jún, október)
Brezová pod Bradlom – odhalenie pamätníka JUDr. Štefana Osuského
slávnostná  akadémia k 80. výro?iu úmrtia M. R. Štefánika
Senica  – koncert so zborom  Carpe Diem z Francúzska (APRíL)
– koncert pre SH Senica
– viano?ný koncert
Sobotište – 150.výro?ie martýrskej smrti ?udovíta Šuleka
Borský Mikuláš – celonárodné oslavy 150. výr. úmrtia Jána Hollého
Myjava, Brezovej, Vrbovce  – viano?né koncerty
2000
Rakúsko:
Modling – Medzinárodný festival zborového spevu
Slovensko:
Plešivec – II. festival – XXIV. ro?ník Hudobných tý�d?ov Lajosa Bárdosa
Rimavská Sobota – koncert v rim.kat. kostole
Košariská  – 120. výro?ie narodenia M.R.Štefánika
Senica – III. Medzinárodný festival zborového spevu
– viano?ný  koncert
Myjava – viano?ný  koncert
2001
Srbsko:
Selen?a, Kova?ica, Bá?sky Petrovec, Kulpin, Kysa?,                                                                                                                       (40. ro?ník  Slov. národných slávností – koncertné turné 1. – 7. 8.).

Slovensko:
Smrdáky – koncert v kúpeloch
�irany a Koli?any – XXV. ro?ník Hudobných tý�d?ov Lajosa Bárdosa
Kúty – Slávnosti sv. Gorazda
Senica – IV.. Medzinárodný festival zborového spevu
– dva príle�itostné koncerty (máj, august)
– viano?ný koncert
Holí?     – viano?ný koncert
Myjava  – viano?ný koncert
Rakúsko:
Modling – viano?ný koncert
2002
Ma?arsko: 
Budapeš?- XXVI. ro?. Hudobných tý�d?ov Lajosa Bárdosa
?eská republika:
Hodonín – kostol sv, Vav?ince – otvorenie  Európskeho sviatku hudby
Luha?ovice – promenádny koncert v kúpeloch
Rakúsko:
Schottwien – Fest in Felsennest – koncert
Hohenau    – viano?ný koncert
Srbsko:       – koncertný zájazd ( Kova?ica 2 koncerty, Selen?a, Bá?. Petrovec)
Slovinsko:   – Mor.  Toplica

Švaj?iarsko: Herzogenbuchsee – 2 koncerty

Slovensko:
Brezová pod Bradlom – Bradlo. 83. výr. úmrtia M. R. Štefánika
Bukovec – 410. výr. zalo�enia obce Bukovec – sláv. Akadémia
Gbely  – záhorácky kabaret P. Nemca
Bratislava – koncert v Blumentálskom kostole
Senica, Myjava – viano?né koncerty
2003
Rakúsko: – Festival speváckych zborov – 120. výr. zalo�enia zboru MGV Sangerbund – Deutsch – Wagram

Nemecko: – koncertný zájazd (26. –  28. 9.)
Trechtingshausen – festival speváckych zborov
Halsenbach a Sankt Goar –  koncerty v kostoloch
Slovensko:                                                                                                                                                                                              Štefanov, Senica, Malacky, Gbely- viano?né koncerty,                                                                                                                      Senica – V. Medzinárodný festival zborového spev,

2004
Rakúsko:
Neudorf bei Staatz – zámok – koncert s orchestrom  a zborom Adoremus
Jedenspeigen – zámok – koncert s orchestrom  a zborom Adoremus
Modling – 17. medzinárodný festival zborového spevu
Slovinsko:
Murska Sobota, Girnuj Slave?ij  – Dni slovenského zborového spevu (13.-18  8.).
?eská republika:
Luha?ovice  – promenádny koncert – Spolo?enský dom v kúpe?och
Vrbno pod Prad?dem  – X. ro?ník hudobných slávnosti zborového spevu
Karlova Studánka  – koncert v kúpe?och
Srbsko:
Arada?, Ada -XXVIII. ro?ník Hudobných tý�d?ov Lajosa Bárdosa
Slovensko:
Smrdáky – koncerty so zbormi ZVONY a NEVEN zo Srbska a Kammerchor
Oberaargau zo Švaj?iarska
Senica     – koncert k 25. výro?iu vzniku MsKS v Senici
– koncert v Dome dôchodcov
– viano?ný koncert
Šaštín      – Bazilika – koncert s orchestrom OMV Rakúsko  a spev. zborom Adoremus z Bratislavy
Myjava      – ev. kostol –  koncert venovaný Jánovi Trokanovi
Kop?any  – Trojkrá?ový koncert
Prietr�      – viano?ný koncert
Holí?        – viano?ný koncert
2005
?eská republika:
Karlova Studánka – koncert v kúpe?och a v kostole
Vyškov – koncert v kostole
Nemecko:
Sulzheim – Festival – 120. výr. zalo�enia speváckeho zboru„Sangerlust“
Kratzenburg – chrámový koncert
Postupim – koncerty (Dom dôchodcov a kostol)
Slovensko:
Brezno – VII. Horehronské slávnosti zborového spevu
Slovenská ?up?a – koncert v kostole
Holí? – 800. výro?ie prvej písomnej zmienky o Holí?i
Senica – 3 koncerty (6.4., 18.4, 29.10.)
– viano?ný koncert
Myjava – viano?ný koncert
Šaštín – viano?ný koncert
200
Chorvátsko:
Tribunj – koncerty
?eská Republika:
Rousinov – koncert troch zborov
Rakúsko:
Gänserndorf – 250. výr. narodenia W. A. Mozarta – Requiem s rakúskym orchestrom
Viede?           – spolo?ný koncert s rakúskymi zbormi „ Requiem „
Slovensko:
Senica     –  VI. Medzinárodný festival zborového spevu
– 750. výro?ie prvej písomnej zmienky o Senici
–  Dom kultúry -Mozartovo „ Requiem“, viano?ný koncert
Šaštín  – I. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Dolné Orešany – koncert v kostole
Štefanov   -Trojkrá?ový koncert
Smrdáky  – 570. výr. prvej písomnej zmienky o obci
Nové Mesto nad Váhom – IV. ro?ník festivalu zborového spevu
Kúty – viano?ný koncert
2007
Slovensko:
Senica – koncert v Dome dôchodcov
– viano?ný koncert
Hlboké – krajské oslavy 190. výr. narodenia J. M.- Hurbana
Koválov – koncert v kostole (50. výr. vysvätenia kostola)
Vysoké Tatry – koncerty  Tatranská Polianka, Tatranská Lomnica, Nový Smokovec
Myjava – viano?ný koncert
2008
Slovensko:
Hlboké – 120. výr, úmrtia J. M . Hurbana – spomienkový koncert
Senica – koncert v Dome dôchodcov
– Záhorácky kabaret
– 160. výr. Slovenského povstania  rokov meruômsych – lit.-hud. pásmo
– VII. Medzinárodný festival zborového spevu
-koncert pre RD Senica
– adventný koncert Cantileny a jej hostí
Holí? – viano?ný koncert v kostole sv.  Martina
Šaštín – II. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby  -Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – koncerty Nový Smokovec, Gerlachov
Myjava – Celonárodné oslavy 160. výr,.zalo�enia I. SNR – námestie Myjava
2009
Ma?arsko:
Budapešt – XXXIII. ro?ník Hudobných slávnosti Bárdosa Lajosa-Koncertná sála Ma?arskej akadémie vied          .
koncert v chráme  sv. Mateja v Budapešti
Biatorbagy  – koncert  v Dome kultúry
Chorvátsko:
Hreljin – koncert v kostole  sv. Juraja
Baška – koncert  na ostrove  Krk
Nova Vinodolski – koncert  v kostole
?eská republika:
Vrbno – XV.Medzinárodný festival speváckych zborov
klub Mír – festivalový koncert
– koncert pri sv. omši  v kostole  sv. Michala
Slovensko:
Trnava – Krajská prehliadka speváckych zborov – Divadlo Jána. Palárika
Myjava – koncert Vianoce s Cantilenou –  ev. kostol
Senica – viano?ný koncert Cantileny a jej hostí
2010
Slovensko:
Vysoké Tatry      – koncert Tatranská Štrba
–  koncert Nový Smokovec
Borský Mkuláš  – koncert v r.k. kostol e(225. výr. nar. Jána Hollého )
Brezová p. Bradlom  – Mohyla M. R. Štefánika – (91. výr. smrti M. R. Štefánika)
–  koncert v event. kostole (130. výro?ie bar. M. R. Štefánka)
–  viano?ný koncert v ev. kostole
Jablonica  –  koncert v r.k. kostole spolu so zborom Vrbno „ Svet hudby hranice bepozná“
Senica       –  koncert na námesti ( 6. výro?ie vstupu Slovenska do EÚ
–  VIII. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2010)
–  viano?ný koncert v MsKS
Šaštínske Strá�e   –  III. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby  – Bazilika Sedembolestnej Panny  Marie
?eská republika :
Malá Morávka – koncert duchobnej hudby spolu so zborom Vrbno – farský kostol „ Svet hudby hranice bepozná“
Vrbno pod. Prad?dom  – Spolo?ný koncert Cantileny a zboru Vrbno v rámci projektu : „ Svet hudby hranice bepozná“
2011
Slovensko :
Senica     –   koncert v novom rim. kat. kostole   (sviatok Troch krá?ov)
–   koncert v koncertnej sále ZUŠ
–   koncert v Domove socálnych slu�ieb
–   koncert venovaný sviatku Cyrla a Metoda v even.. kostole
–   viano?ný koncert Cantileny a jej hostí
Smrdáky  –   koncert pri 575. výro?í  I. písomnej zmienky o
–   viano?ný koncert
Liptovský Hrádok   –   koncert v evanjelíckom kostole
Králová Lehota       –   koncert v evanjelíckom kostole
Svätý  Krí�                –   koncert v artikulárnom evanjelíckom kostole
Myjava                      –   koncert v evanjelíckom kostole „ Vianoce s Cantilenou
Chorvátsko 
Hreljin         –  koncert pre dru�obný zbor SLOGA
Kraljevica   –  koncert vo Františkanskom kláštore
Rijeka         –  koncert na festivale Matice Slovenskej „Pies?ou do EU“

Aktivity:
Zbor Cantilena  okrem koncertnej ?innosti doma a v zahrani?í ú?inkuje v meste Senica a okolitých mestách i obciach okresu Senica pod?a po�iadaviek a potrieb mesta pri rôznych regionálnych, okresných i miestnych výro?iach, oslavách a slávnostiach a zabezpe?uje tie�  vystúpenia zahrani?ných zborov v meste Senica ( francúzsky zbor Gabriel Fouré z Marseille, španielsky zbor AL-LELUJA z Tarragony, nemecký zbor SANDY CHOR z Brém, rakúsky zbor CHOR UNION z Lambachu, po?ský zbor Pedagogickej fakulty z Kielcov, grécky zbor NEU CHOROVIA z Levkady. Kammerchor Oberaargau zo Švaj?iarska).
Zbor Cantilena ka�doro?ne uskuto??uje adventné a viano?né koncerty spolu  s prizvanými hos?ami . Zbor Cantilena ka�dé dva roky uskuto?nuje v Senici Medzinárodný festival zborového spevu za ú?asti 6 – 8 zborov zo SR a okolitých štátov  a Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Šaštíne.